One &Two Openworked Tourbillon

TOURBILLON SMA05 ART 06

LOW RESOLUTION | HIGH RESOLUTION

TOURBILLON SMA05 ART BACK 02

LOW RESOLUTION | HIGH RESOLUTION

TOURBILLON SMA05 ART 01 A

LOW RESOLUTION | HIGH RESOLUTION

TOURBILLON SMA05 ART 02 A

LOW RESOLUTION | HIGH RESOLUTION

OPENWORKED TOURBILLON 42RG FRONT 01 BK

LOW RESOLUTION | HIGH RESOLUTION

OPENWORKED TOURBILLON 42RG FRONT 01 WH

LOW RESOLUTION | HIGH RESOLUTION